หน้าแรก / กำหนดการรับสมัครและหลักสูตร / คำนิยม / Download หลักสูตร

 
 

   คำนิยม ... ของ คุณพายัพ ชินวัตร

ประธานบริษัทชินวัตรไทย จำกัด และบริษัทในเครือ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม(X-MIB)รุ่นที่1

 

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม

1. ได้ หลักการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทางธุรกิจ
2. ได้ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้ เทคนิคการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่น พูดเป็นสอนงานเป็น
4. ได้ เพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหาร เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กระบวนการคิด
     เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ ร้องเพลง ลีลาศ กอล์ฟ ฯลฯ

ผมภูมิใจที่ได้สำเร็จเป็นมหาบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม